Stanovy spolku

Stanovy studentského spolku „Prager Deutscher Klub“

Čl. I
Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je Prager Deutscher Klub (dále jen ”spolek”).
 2. Spolek sídlí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.

Čl. II
Charakter spolku

Spolek je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v němž se sdružují studenti a pedagogové Právnické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen PF UK) a další fyzické osoby se zájmem o německou právní a jazykovou kulturu.

Čl. III
Cíle a činnost spolku

 1. Cíle tohoto spolku jsou:
  1. podporovat studium a povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemí;
  2. rozvíjet kontakty mezi akademickou obcí PF UK na jedné straně a zástupci německého práva, jazyka, ekonomické sféry a kultury na straně druhé;
  3. rozvíjet mezi studenty povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemích a jejich vlivu na české reálie;
  4. organizovat vzdělávací aktivity, přednášky a diskuse;
  5. napomáhat studentům k praktickému využití německého jazyka.
 2. Tyto cíle budou uskutečňovány zejména:
  1. pravidelnými akademickými akcemi s přednášejícími z PF UK, z širší právnické komunity, ale i jiných než právnických oblastí, a to formou přednášek, seminářů a konferencí;
  2. podporou akademických a studijních výměn mezi PF UK a univerzitami a dalšími institucemi v německy mluvících zemí;
  3. spoluprací se zahraničními studenty;
  4. uskutečňováním vzdělávacích cest do německy mluvících zemí;
  5. uskutečňováním vzdělávacích projektů pro studenty;
  6. pořádáním společenských akcí.

Čl. IV
Členství v spolku

Členství ve spolku je řádné nebo čestné.

Čl. V
Řádné členství

 1. Řádné členství ve spolku je buď jednoleté nebo doživotní.
 2. Členem spolku může být fyzická osoba starší 17 let nebo právnická osoba, které o členství projeví zájem.
 3. Členství vzniká dnem zápisu do seznamu členů, který vede Výbor.
 4. Podmínkami vzniku členství jsou
  1. řádné vyplnění přihlášky a
  2. zaplacení členského poplatku
  3. schválení Výborem.
 5. Podmínkami vzniku doživotního členství jsou:
  1. podání žádosti o doživotní členství Výboru,
  2. řádné zaplacení členského poplatku za tři po sobě jdoucí jednoletá členství,
  3. zaplacení jednorázového poplatku pro doživotní členství v spolku.
 6. Podmínky prodloužení jednoletého členství jsou:
  1. dosud trvající jednoleté členství,
  2. zaplacení členského poplatku.
 7. Přihlášku k jednoletému členství a žádost o doživotní členství přijímá a schvaluje Výbor.
  Z vážného důvodu, zejména však pro porušování stanov spolku, může Výbor přihlášku k řádnému členství a žádost o prodloužení jednoletého členství a žádost o doživotní členství odmítnout.
 8. V případě odmítnutí přihlášky k jednoletému členství či žádosti o jeho prodloužení Výbor vrátí zájemci o členství již zaplacený členský poplatek za příslušný rok.
 9. Na písemnou žádost odmítnutého zájemce o jednoleté členství bude o přijetí tohoto zájemce hlasováno řádnými členy spolku. Zájemce bude přijat, vyjádří-li se pro přijetí nadpoloviční většina přítomných členů.
 10. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

Čl. VI
Čestné členství

 1. Čestné členství v spolku může Výbor se souhlasem Revizní komise udělit kterékoli osobě.
 2. Čestné členství je doživotní.
 3. Čestný člen má práva a povinnosti člena spolku s výjimkou čl. VIII odst. 2 písm. c).
 4. Není-li stanoveno jinak, použijí se na čestné členství přiměřeně ustanovení řádného členství.

Čl. VII
Zánik členství

 1. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení Výboru spolku;
  2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení pro závažné porušení stanov Spolku nebo zaviněné porušení povinností dle jiných právních předpisů;
  3. nezaplacením členských příspěvků ve dvou letech, jedná-li se o řádné jednoleté členství;
  4. posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy osoba přestala splňovat podmínky pro prodloužení členství dle čl. V odst. 6);
  5. úmrtím člena;
  6. zánikem spolku bez právního nástupce.
 2. Po zániku členství provede Výbor výmaz osoby, jejíž členství zaniklo, ze seznamu členů.

Čl. VIII
Práva a povinnosti člena

 1. Člen je oprávněn:
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
  2. účastnit se Členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen,
  3. hlasovat na Členské schůzi,
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
  5. využívat služeb spolku,
  6. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 2. Člen je povinen
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu se zásadami spolku,
  2. plnit usnesení orgánů spolku
  3. řádně platit členské poplatky.
 3. Výši členského poplatku pro jednoleté a doživotní členství stanoví Výbor. V odůvodněných případech může být členský poplatek pro jednoleté členství k příslušnému roku odpuštěn Výborem spolku se souhlasem Revizní komise.

Čl. IX
Orgány spolku

Orgány spolku jsou Členská schůze, Výbor, Předseda spolku a Revizní komise.

Čl. X
Členská schůze

 1. Členská schůze je vrcholným orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně, a to zpravidla na začátku akademického roku.
 2. Řádnou Členskou schůzi svolává Výbor spolku. Mimořádnou Členskou schůzi může svolat Výbor nebo Revizní komise. Výbor svolá Členskou schůzi vždy, požádá-li o to nejméně pět členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od prvé schůze Výboru konané po doručení této žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 3. Oznámení místa a času konání Členské schůze a její program budou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna čtvrtina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná Členská schůze, svolá Výbor nejpozději do jednoho měsíce, ne však dříve než za 5 dnů od předchozího svolání náhradní Členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Právo hlasovat mají všichni členové spolku, přičemž každý člen má jeden hlas. Právo hlasovat však nemá s výjimkou volby orgánů ten člen spolku, o jehož záležitosti je v daném hlasování rozhodováno.
 5. Členskou schůzi řídí Předseda Spolku nebo jím pověřený člen Výboru. Mimořádnou Členskou schůzi, kterou svolala Revizní komise, řídí člen Revizní komise.
 6. Členská schůze:
  1. schvaluje stanovy spolku a jejich změny dvoutřetinovou většinou přítomných členů,
  2. rozhoduje o zániku spolku dvoutřetinovou všech členů spolku,
  3. jmenuje likvidátora pro případ zániku spolku,
  4. volí a odvolává členy Výboru, členy Revizní komise a Předsedu spolku,
  5. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,
  6. schvaluje a mění vnitřní předpisy spolku,
  7. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

Čl. XI
Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Uvádí v život myšlenky a zásady, na kterých je spolek založen. Formuluje a stanovuje cíle činnosti spolku.
 2. Výbor spolku je minimálně tříčlenný. Počet členů Výboru spolku je vždy lichý a určuje jej na svém zasedání většinou přítomných členů Členská schůze. Funkčním obdobím Výboru je jeden rok. Jeho členem je vždy Předseda spolku. Ze svého středu volí Výbor pokladníka. Činnost Výboru spolku řídí Předseda spolku. Výbor spolku je volen Členskou schůzí. Podrobnosti volby Výboru stanoví Volební řád.
 3. Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze Výboru je volně přístupná členům spolku a koná se během akademického roku alespoň jednou měsíčně s výjimkou prázdnin a zkouškového období.
 4. Výbor:
  1. na nejbližší schůzi projedná věc, o jejíž projednání požádá člen spolku,
  2. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov,
  3. předkládá zprávu o činnosti za minulé období Členské schůzi,
  4. připravuje plány cílů další činnosti,
  5. svolává řádnou a mimořádnou členskou schůzi,
  6. rozhoduje o převzetí závazků spolku,
  7. rozhoduje o přijetí členů,
  8. rozhoduje o udělení čestného členství,
  9. rozhoduje o udělení či neudělení doživotního členství,
  10. rozhoduje o vyloučení členů,
  11. vede seznam členů spolku, vybírá členské příspěvky, stanovuje jejich výši a vyzývá členy k placení ročních členských příspěvků.
 5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou všech svých členů.
 6. Výbor ze svého středu volí Pokladníka, který:
  1. zajišťuje běžné hospodaření s majetkovými hodnotami do výše 5.000 Kč,
  2. vede účetnictví spolku a je za ně zodpovědný,
  3. zajišťuje plnění daňových povinností,
  4. předkládá Revizní komisi na požádání účetní záznamy a Členské schůzi předkládá ke schválení zprávu o hospodaření a účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok,
  5. podává na každé schůzi Výboru zprávu o stavu financí spolku.

Čl. XII
Předseda spolku, jednání jménem spolku

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Jedná jménem spolku. Toto právo může přenést písemným pověřením pro jednotlivý případ nebo určitý druh úkonů na člena Výboru. Toto právo může přenést písemným pověřením také na jiného člena spolku, avšak pouze se souhlasem Výboru.
 2. Funkční období Předsedy spolku je jeden rok, je volen z členů spolku na řádné Členské schůzi. V případě předčasného zániku funkce je volen mimořádnou Členskou schůzí. Po dobu, kdy není funkce Předsedy vykonávána, vykonává jeho pravomoci člen Výboru, který není Pokladníkem. Podrobnosti volby Předsedy spolku upraví Volební řád.
 3. Předseda dále:
  1. řídí Výbor a odpovídá za práci Výboru,
  2. předkládá řádné Členské schůzi zprávu Výboru o činnosti spolku,
  3. informuje Revizní komisi o činnosti spolku, komunikuje s členy spolku a odpovídá na jejich dotazy týkající se fungování spolku.

čl. XIII
Revizní komise

 1. Revizní komise kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí Členské schůze; jejím funkčním obdobím je jeden rok. Revizní komise je volena řádnou Členskou schůzí. Podrobnosti volby Revizní komise stanoví Volební řád.
 2. Revizní komise připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá Členské schůzi.
 3. Revizní komise dále:
  1. dohlíží na řádný průběh zasedání Členské schůze,
  2. podává závazný výklad stanov nebo jednacích řádů,
  3. průběžně kontroluje hospodaření spolku,
  4. předkládá Členské schůzi své stanovisko k návrhu rozpočtu, a to před jeho schvalováním,
  5. má právo na poskytnutí všech dokumentů, které potřebuje k plnění svých funkcí,
  6. průběžně sleduje činnost Výboru a jeho členů,
  7. je odpovědná za návrhy změn stanov; všechny pozměňovací návrhy stanov Revizní komise zveřejní nejméně jeden týden před konáním Členské schůze,
  8. vyžadují-li to tyto stanovy, přijímá usnesení, zaujímá stanoviska a vyjadřuje předběžný souhlas či nesouhlas s kroky Výboru.
 4. Revizní komise má dva členy. Schází se minimálně jednou za měsíc s výjimkou prázdnin a zkouškového období. Rozhodnutí přijímá jednomyslně. Člen revizní komise nemůže být zároveň členem Výboru spolku.

Čl. XIV
Kooptace

 1. Jestliže místo člena ve Výboru není obsazeno, mohou zbylí členové Výboru společně se členy Revizní komise rozhodnout jednomyslným hlasováním všech členů o jmenování náhradního člena Výboru na zbytek funkčního období. Hlasování musí být provedeno mezi přítomnými. Náhradní člen je jmenován z řad členů spolku.
 2. Jestliže místo člena v Revizní komisi není obsazeno, mohou zbylí členové Revizní komise společně se členy Výboru rozhodnout jednomyslným hlasováním všech členů o jmenování náhradního člena Revizní komise na zbytek funkčního období. Hlasování musí být provedeno mezi přítomnými. Náhradní člen je jmenován z řad členů spolku.
 3. Po schválení vzniká členství v orgánu okamžikem, kdy navržený člen se svým členstvím písemně vysloví souhlas. Předseda spolku tuto skutečnost oznámí všem členům spolku.

Čl. XV
Zánik funkce a odvolání člena orgánu

 1. Funkce Předsedy, Výboru spolku nebo Revizní komise (dále jen „člen orgánu“) zaniká dnem:
  1. uplynutí funkčního období;
  2. smrtí;
  3. odvolání Členskou schůzí;
  4. rezignace na funkci;
  5. nezúčastnění se druhého po sobě následujícího jednání orgánu bez omluvy.
 2. Výkon funkce člena orgánu není slučitelný s pobytem v zahraničí přesahujícím 2 měsíce bez souhlasu Výboru. Nebude-li souhlas udělen nebo nebude-li o souhlas požádáno s dostatečným předstihem před vycestováním do zahraničí, funkce člena orgánu zaniká dnem jeho vycestován z ČR.
 3. Rezignaci odevzdá člen orgánu do rukou Předsedy spolku, který ji přijme a informuje o ní další členy orgánů, jakož i ostatní členy spolku.
 4. Rezignaci Předsedy spolku přijímá Výbor spolku.
 5. O odvolání člena orgánu rozhoduje výlučně Členská schůze. Návrh na odvolání může podat Předseda, Výbor spolku, Revizní komise nebo společně alespoň tři členové spolku.

Čl. XVI

Zásady hospodaření

 1. Spolek je nevýdělečnou organizací.
 2. Příjmy spolku tvoří zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary nebo dotace,
  3. granty,
  4. účastnické poplatky placené účastníky akcí pořádaných spolkem,
  5. výnosy z prodeje publikací a tiskovin vydaných spolkem.
 3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s činnostmi uvedenými v čl. III těchto stanov.
 4. O svém hospodaření vede spolek evidenci podle platných právních norem. Účetním rokem je kalendářní rok.
 5. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje Výbor ze svých členů Pokladníka.

čl. XVII
Stanovy, Volební řád, jednací řády a jejich změny

 1. Ustanovení těchto stanov provádí zejména Volební řád a jednací řády Členské schůze, Výboru a Revizní komise. Upravují průběh jednání orgánů spolku a voleb do těchto orgánů. Všechny tyto dokumenty musí být v souladu se stanovami.
 2. Veškeré pozměňovací návrhy těchto stanov musí být předány Revizní komisi nejméně jeden měsíc před konáním Členské schůze. Revizní komise zpracuje pozměňovací návrhy tak, aby zbytečně nenarušovaly uspořádání stanov. Pokud navrhovatel nesouhlasí se změnami provedenými Revizní komisí, může Členské schůzi předložit svůj původní pozměňovací návrh.
 3. Všechny případné návrhy změn jednacího řádu Členské schůze a Volebního řádu musí být předloženy Revizní komisi k posouzení, zda navrhované znění není v rozporu se stanovami, a to s dostatečným předstihem před konáním Členské schůze, na níž se má o navrhovaných změnách hlasovat (nejméně 2 týdny předem).
 4. Návrhy změn jednacího řádu Výboru musí být Revizní komisi předloženy k posouzení, zda jsou v souladu se stanovami. Bez kladného posouzení Revizní komise je nový jednací řád neúčinný.

čl. XVIII
Zánik spolku a majetkové vypořádání

 1. Spolek zaniká
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Členské schůze,
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. Majetek po provedené likvidaci může být bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku nebo se zbývající majetek rozdělí rovným dílem mezi členy spolku.

Čl. XIX
Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti registrací spolku.

 

 

Příloha č. 1
Volební řád pro orgánů studentského spolku „Prager Deutscher Klub“

 

Čl. I
Obecná ustanovení

 1. Volby volených orgánů se konají výlučně na Členské schůzi a jsou vždy prováděny tajným hlasováním.
 2. Na každé neobsazené místo v době konání Členské schůze musí proběhnout volba ještě na této Členské schůzi. V rámci dané Členské schůze může volba na každá další neobsazená místa proběhnout až po vyhlášení výsledků voleb předchozích.
 3. Kandidáti do funkcí ve volených orgánech musí být členy spolku v okamžiku provedení volby. Kandidáti mohou pronést volební projev a reagovat na případné otázky.
 4. Nejsou-li při všeobecné volbě orgánů Členskou schůzí zvoleni alespoň Předseda a dva další členové Výboru nebo nezvolí-li Členská schůze alespoň jednoho člena Revizní komise, je volba členů orgánu, který nebyl v daném rozsahu zvolen, od počátku neplatná a musí se konat nová Členská schůze, na jejímž programu je volba tohoto orgánu. Tato mimořádná Členská schůze se koná do jednoho měsíce, ne však dříve než za 5 dnů od předchozího svolání Členské schůze.
 5. Nejsou-li Členskou schůzí zvoleny ani Výbor, ani Revizní komise, prodlužuje se volební období stávající Revizní komise až do zvolení alespoň jednoho z těchto orgánů. Revizní komise řídí spolek až do doby, než jsou zvoleny oba orgány.
 6. Všichni kandidáti mají právo obdržet výtisk Volebního řádu.

 

 

Čl. II
Ustanovení společná pro jednotlivé druhy voleb

 1. Členská schůze, která má za úkol zvolit členy volených orgánů, zvolí ze svého středu tříčlennou Volební komisi. Kandidáty na členy Volební komise může navrhnout kterýkoliv člen Členské schůze, který je přítomen.
 2. Kandidáty do funkcí členů volených orgánů mohou navrhovat členové spolku. Člen spolku může kandidovat také na základě vlastního návrhu.
 3. Přihláška kandidáta na funkci člena Výboru a funkci Předsedy spolku se podává písemně do rukou Revizní komise, přihláška na funkci člena Revizní komise se podává písemně Výboru spolku, a to vždy nejpozději týden před konáním voleb. Přihláška musí obsahovat jméno a přímení kandidáta, datum jeho narození, ročník studia, příp. zaměstnání, označení funkce, na níž kandiduje, a podpis předkladatele. V případě, že přihlášku kandidáta podává osoba odlišná od kandidáta, je zapotřebí písemného souhlasu kandidáta s kandidaturou.
 4. Kandidát se může 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury, a to písemně do rukou orgánu, kterému podal svoji přihlášku (dále jen „příslušný orgán“).
 5. Příslušný orgán přezkoumá přihlášky, u neúplných nebo nepřesných přihlášek vyzve předkladatele, aby přihlášku doplnil. Na základě platně podaných přihlášek připraví hlasovací lístky.

 

 

Čl. III
Volba členů Výboru spolku

 1. Hlasovací lístek obsahuje výčet všech kandidátů a údajů o nich v abecedním pořadí.
 2. Volbou se obsazuje tolik členů Výboru, kolik jich má bez Předsedy spolku.
 3. Hlasování probíhá tajně zakroužkováním pořadového čísla maximálně takového počtu kandidátů, kolik má Výbor členů bez Předsedy spolku.
 4. Po odevzdání hlasovacích lístků Volební komise sečte hlasy a seřadí kandidáty podle přijatého počtu hlasů sestupně. V případě rovnosti hlasů určí pořadí los. Mandát získá tolik kandidátů, kolik se obsazuje míst ve Výboru, a to na základě počtu odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty.
 5. Výsledky voleb oznámí Volební komise Členské schůzi. Mandát vzniká dnem následujícím po dni zániku mandátu předchozího člena Výboru.

 

 

Čl. IV
Volba Předsedy spolku

 1. Hlasovací lístek obsahuje výčet všech kandidátů a údajů o nich v abecedním pořadí.
 2. Hlasování probíhá tajně zakroužkováním pořadového čísla jednoho kandidáta.
 3. Po odevzdání hlasovacích lístků Volební komise sečte hlasy. Zvolen je ten kandidát, který získá nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Je-li více kandidátů se stejným nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, proběhne opětovné hlasování o těchto kandidátech. Je-li i poté odevzdán shodný počet hlasů pro více kandidátů, opakují se celé volby na mimořádné Členské schůzi, na jejímž programu je volba Předsedy spolku. Tato mimořádná Členská schůze se koná do jednoho měsíce, ne však dříve než za 5 dnů od předchozího svolání Členské schůze.
 4. Výsledky voleb oznámí Volební komise Členské schůzi. Mandát vzniká dnem následujícím po dni zániku mandátu předchozího Předsedy spolku.

 

 

Čl. V
Volba členů Revizní komise

 1. Hlasovací lístek obsahuje výčet všech kandidátů a údajů o nich v abecedním pořadí.
 2. Hlasování probíhá tajně zakroužkováním pořadového čísla maximálně dvou kandidátů.
 3. Po odevzdání hlasovacích lístků Volební komise sečte hlasy. Zvoleni jsou dva kandidáty s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů. Je-li na prvním, příp. druhém místě více kandidátů se stejným počtem odevzdaných hlasů, proběhne opětovné hlasování o těchto kandidátech. Je-li i poté odevzdán shodný počet hlasů pro více kandidátů, je pořadí určeno losem.
 4. Výsledky voleb oznámí Volební komise Členské schůzi. Mandát vzniká dnem následujícím po dni zániku mandátu předchozích členů Revizní komise.

 

 

Čl. VI
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tento Volební řád může být měněn pouze rozhodnutím Členské schůze, a to na základě souhlasu nadpoloviční většiny jejích přítomných členů.
 2. Do doby ustavení řádných volených orgánů se přihlášky kandidátů odevzdávají do rukou přípravného výboru ve stejných lhůtách, jako jsou uvedeny výše.
 3. Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem účinnosti stanov spolku.

Built by Martin Gráf

O nás

Spolek studentů a vyučujících nejen Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je zaměřen na právo, jazyk a kulturu včech německy mluvících zemí.

Kontakt
Jak se stát členem?

Členem se může stát kdokoliv, kdo má zájem o jazyk, právo a kulturu německy mluvících zemí. Chcete-li se stát našim členem, neváhejte nás kontaktovat například prostřednictvím kontaktního formuláře.

Built by Martin Gráf