Stipendia DAAD

Stipedia DAAD

 • Kompletní seznam letních kurzů naleznete na stránkách DAAD. DAAD poskytuje stipendium pouze na kurzy, které jsou označeny tečkou.
 • Do preferencí je nutné zadat 3 kurzy.
 • Výše poskytovaného stipendia činí až 1350 EUR, DAAD rovněž proplácí cestu (na cestovné poskytne 200 EUR).
 • Vždy sledujte cenu kurzu a co je v této ceně zahrnuto (ubytování, strava, rámcový program), tyto údaje porovnejte s výší poskytovaného stipendia.
 • Stipendium se nepřevádí na účet, nýbrž je převedeno přímo na pořadatele kurzu, který po zaplacení nákladů kurzu případný zbytek vyplácí účastníkům v prvních dnech kurzu/část může být použita jako kauce k ubytování, to je vypláceno po odevzdání pokoje v dobrém stavu.

Podmínky účasti (najdete též zde): 

 • Ucházet se mohou studenti, kteří v době podání žádosti (tj. na podzim 2015) úspěšně zakončili minimálně jeden akademický rok a při nástupu na stipendium budou řádnými studenty bakalářského, magisterského či navazujícího magisterského studijního programu,
 • Dobré znalosti němčiny (minimálně B1), jako doklad akceptuje DAAD test onDaF či jazykové vysvědčení vystavené lektorem DAAD; tyto nejsou nutné, pokud je k žádosti přiložena kopie některého z certifikátů odpovídajících úrovni B1 a výše Společného evropského referenčního rámce (např. Zertifikat Deutsch), zpravidla ne starší 2 let.
 • Podrobné a smysluplné zdůvodnění motivace zájmu o letní jazykový kurz.

Uzávěrka pro podávání přihlášek je 1. prosince 2023 (přihlášky nutno adresovat Domu zahraničních služeb MŠMT, Akademická informační agentura Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Od letošního roku je také nutné přihlášku založit online na portál DAAD (→ zelená záložka vpravo nahoře ‘Bewerbung einreichen/Submitting an application’).
Vyhodnocení probíhá bez osobní účasti (nutná jen písemná dokumentace); první kolo výběru v Praze, poté postoupeno do Bonnu; konečný výsledek sdělen na konci dubna e-mailem.

Podklady žádosti:

 •  Vyplněný formulář Akademické informační agentury “Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia” – lze najít na stránkách DZS zde – formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším dokladům (jako jediný je v češtině); jako druh pobytu vyplnit “DAAD Sommerkurs”.
 • Vyplněný formulář žádosti “Bewerbung für ein Hochschulsommerkursstipendium in der Bundesrepublik Deutschland”.„Antragsformular“ lze najít zde, není nutné vyplňovat studijní výsledky, postačí napsat odkaz na přiložený výpis známek v němčině/angličtině.
 • Strukturovaný životopis v němčině – například dle tohoto formuláře.
 • Motivační dopis v německém jazyce (podrobné zdůvodnění žádosti).
 • Doporučující dopis od vysokoškolského pedagoga z České republiky (min. s akademickým titulem Ph.D. nebo CSc.) na formuláři DAAD – originál dobrozdání; musí být vystaven v německém nebo anglickém jazyce a opatřen podpisem pedagoga a razítkem daného institutu.
 • Přehled studijních výsledků za celou dobu vysokoškolského studia (výpis zkoušek po jednotlivých ročnících, resp. semestrech potvrzený děkanátem příslušné fakulty s překladem do německého či anglického jazyka (překlad příp. možný uchazečem); správnost překladu je třeba doložit razítkem školy či doložkou soudního tlumočníka nutné přiložit obě verze s razítky – česká verze je na PF UK zdarma, nutné podat žádost na studijním oddělení, německá verze – každý si musí přeložit sám, anglická oficiální verze je zpoplatněná.
 • Doklad o znalostech německého jazyka: test onDaF či jazykové vysvědčení vystavené lektorem DAAD (nutno se přihlásit co nejdříve na vypsaný termín – testy se skládají na Německé škole v Jinonicích).

Více informací najdete na stránkách DAAD v záložce Stipendia či zde.

Built by Martin Gráf

O nás

Spolek studentů a vyučujících nejen Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je zaměřen na právo, jazyk a kulturu včech německy mluvících zemí.

Kontakt
Jak se stát členem?

Členem se může stát kdokoliv, kdo má zájem o jazyk, právo a kulturu německy mluvících zemí. Chcete-li se stát našim členem, neváhejte nás kontaktovat například prostřednictvím kontaktního formuláře.

Built by Martin Gráf